EU:n uusi tietoturvadirektiivi voi koskea sinunkin yritystäsi

Tietoturvadirektiivit ovat keskeisiä välineitä, kun pyritään varmistamaan verkko- ja tietoturvallisuutta Euroopan Unionin alueella. Jokaisen EU:n jäsenvaltion tulee saattaa kansallinen lainsäädäntönsä yhteneväiseksi direktiivien kanssa

NIS2-direktiivi (Network and Information Security Directive) on yksi tärkeimmistä EU:n tietoturvadirektiiveistä. Se tulee saattaa voimaan jäsenvaltioissa vuoden 2025 aikana.

Sen avulla pyritään parantamaan EU:n kyberturvallisuutta ja vastaamaan uusiin ja kehittyviin uhkiin, kuten tekoälyn käyttöön, esineiden internettiin (IoT; Internet of Things) ja 5G-verkkoihin liittyviin riskeihin.

Tähän tietoturvadirektiiviin perustuva lainsäädäntö koskee suoraan yhä useampaa yritystä ja välillisesti vieläkin suurempaa joukkoa yrityksiä.

Se millä toimialalla yritys työskentelee tai kuinka tärkeässä roolissa yritys on yhteiskunnan sujuvan toiminnan kannalta määrittää sen, koskeeko lainsäädäntö yritystä suoraan

Direktiiviin perustuva lainsäädäntö koskee mm. kaikkia digitaalisia palveluja tarjoavia yrityksiä, joiden palvelut ovat olennaisia yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tämä sisältää esimerkiksi verkkopankit, sähköiset maksupalveluntarjoajat, verkkokaupat ja muut vastaavat palveluntarjoajat. Näiden yritysten on täytettävä tiukat tietoturvavaatimukset ja ilmoitettava merkittävistä tietoturvaloukkauksista viranomaisille.

Direktiivi kohdistuu myös Suomen kriittisen infrastruktuurin toimijoihin, kuten energiantuotantoon, liikenteeseen, terveydenhuoltoon ja viestintäverkkoihin. Näiden toimijoiden on varmistettava, että niiden tietoverkkoturvallisuus on korkealla tasolla, ja niiden on ilmoitettava viranomaisille tietoturvaloukkauksista.

Direktiivi koskee myös julkisen sektorin organisaatioita, kuten ministeriöitä, virastoja ja kuntia. Näiden organisaatioiden on täytettävä tietyt tietoturvavaatimukset ja tehtävä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tietoturvatapausten havaitsemiseksi ja torjumiseksi.

Direktiivi voi koskea muita merkittäviä toimijoita riippuen niiden roolista ja merkityksestä maan digitaalisen infrastruktuurin kannalta. Tämä voi sisältää esimerkiksi suuria verkkopalveluntarjoajia, tietoturvayrityksiä ja muita vastaavia toimijoita.

Monilla tietoturvadirektiivin  piiriin kuuluvilla yrityksillä voi olla yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita, jotka käsittelevät heidän kanssaan tietoja tai tarjoavat palveluita. On tärkeää varmistaa, että nämä kumppanit ja alihankkijat noudattavat myös NIS2-direktiivin vaatimuksia ja että tietoturvakäytännöt ovat yhdenmukaisia.

Direktiivin vaatimukset koskevat välillisesti siis hyvinkin laajaa joukkoa yrityksiä, jotka haluavat toimia alihankkijoina tai osallistua tarjouskilpailuihin, joissa osallisina on NIS2 -direktiivin piiriin kuuluvia yrityksiä.

Direktiivissä määritellään seuraamukset ja sanktiot niille, jotka eivät noudata tietoturvavaatimuksia.

Yritysten velvotteita:

 1.  Täytettävä tietoturvavaatimukset: Ne ovat velvollisia toteuttamaan asianmukaiset tietoturvakäytännöt ja -toimenpiteet varmistaakseen tietojensa ja järjestelmiensä turvallisuuden.
 2.  Ilmoitettava merkittävistä tietoturvapoikkeamista: Yritysten on ilmoitettava viranomaisille ja asiakkaille merkittävistä tietoturvapoikkeamista ja -tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa palveluiden saatavuuteen tai asiakkaiden tietoturvaan.
 3.  Ylläpidettävä jatkuvaa tietoturvavalvontaa: Keskisuurten yritysten on valvottava jatkuvasti omaa tietoturvaa ja reagoitava nopeasti mahdollisiin uhkiin ja hyökkäyksiin.
 4.  Noudatettava kansallista lainsäädäntöä: Suomen on saatettava kansallinen lainsäädäntö linjaksi NIS2-direktiivin kanssa, ja keskisuurten yritysten on varmistettava, että ne noudattavat näitä lakeja ja määräyksiä.

Vaikka NIS2-direktiivi voi tuoda mukanaan lisääntyneitä velvoitteita ja haasteita  yrityksille, se tarjoaa myös mahdollisuuksia:

 • Tehokkaat tietoturvakäytännöt voivat erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja rakentaa luottamusta asiakkaiden keskuudessa.
 • Hyväksymällä tiukat tietoturvakäytännöt yritys voi lisätä houkuttelevuuttaan kumppaneiden ja toimittajien keskuudessa sekä varmistaa toimitusketjun turvallisuuden.
 • Tietoturvallisuuden korkea taso voi helpottaa yrityksen kansainvälistä toimintaa, kun se täyttää kansainväliset standardit ja vaatimukset.

Yritysten on hyödyllistä hankkia ulkopuolista apua ja konsultointia tietoturvatoimenpiteiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Alla on joitakin askelia, joita yritys voi ottaa valmistautuakseen NIS2-direktiiviin:

 1. Ymmärrä NIS2-direktiivin Vaatimukset

  Ensimmäinen askel on tutustua NIS2-direktiivin vaatimuksiin ja ymmärtää, miten ne voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tärkeää on selvittää, kuinka direktiivi koskee yritystä ja mitä konkreettisia velvoitteita se asettaa.
 2.  Arvioi Nykyinen Tietoturvatilanne

  Yrityksen tulisi suorittaa perusteellinen arviointi nykyisestä tietoturvatilanteestaan. Tämä voi sisältää riskienarvioinnin, haavoittuvuusanalyysin ja nykyisten tietoturvaprosessien tarkastelun.

 3. Laadi Tietoturvasuunnitelma

  Perusteella arvioinnista yrityksen tulisi laatia tietoturvasuunnitelma, joka kattaa NIS2-direktiivin vaatimukset. Suunnitelmaan voi kuulua toimenpiteitä kuten tietoturvastrategian kehittäminen, tietoturvaprosessien ja -politiikkojen luominen sekä tietoturvahenkilöstön koulutus.

 4. Varmista johdon sitoutuminen

  On tärkeää, että yrityksen johto on täysin sitoutunut tietoturvallisuuteen ja NIS2-direktiivin noudattamiseen. Johto voi tarjota resursseja ja tukea tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseen ja varmistaa, että tietoturvallisuus on osa yrityksen strategiaa.

 5. Hanki Tarvittava Apu

  Monet yritykset voivat hyötyä ulkopuolisen asiantuntija-avun käytöstä valmistautumisessa NIS2-direktiiviin. Tietoturva-alan konsultit voivat auttaa yritystä laatimaan tietoturvasuunnitelman, suorittamaan tarvittavia arviointeja ja tarjoamaan koulutusta ja neuvontaa.

 6. Toteuta Toimenpiteet

  Kun suunnitelma on laadittu, on tärkeää toteuttaa suunnitelman mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti. Tämä voi sisältää tietoturvateknologioiden päivittämistä, henkilöstön kouluttamista ja tietoturvan valvontaa ja raportointia.

  Yrityksen henkilöstölle tulisi tarjota koulutusta tietoturvasta ja NIS2-direktiivistä sekä sen vaikutuksista yrityksen toimintaan.

 7. Seuraa ja päivitä Jatkuvasti

  Tietoturvaympäristö ja uhkat muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää, että yritys seuraa jatkuvasti tietoturvallisuuttaan ja päivittää tarvittaessa tietoturvasuunnitelmaansa vastaamaan uusia haasteita ja uhkia.

Nämä askeleet voivat auttaa yritystä valmistautumaan NIS2-direktiiviin ja varmistamaan, että se täyttää direktiivin asettamat vaatimukset ajoissa. On tärkeää, että yritys ryhtyy toimiin mahdollisimman pian, jotta se voi välttää seuraamuksia ja suojella liiketoimintaansa mahdollisilta tietoturva-uhkilta.

sisään Artikkeli
Avaimet käteen palvelu
Lisäarvoa palvelinliiketoimintaan